Archiwalna strona projektu

Sprawdź co robimy dla Ciebie i dla otoczenia

Regulamin konkursu

„Energia Młodych. E-mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030.”

§ 1

 1. Konkurs jest organizowany przez spółkę ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 80-309 przy alei Grunwaldzkiej 472, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000271591, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-77-22, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości), zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs służy propagowaniu wiedzy o energetyce wśród uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
  o profilu elektrycznym lub energetycznym.
 3. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 4. Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym Kwartalnika Energetyków „Acta Energetica”.
 5. Konkurs będzie prowadzony według zasad określonych niniejszym regulaminem [Regulamin].
 6. Konkurs jest przykładem dobrej praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu spółek energetycznych.
 7. Celem Konkursu jest promowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energetyki, a w szczególności [Cel]:
  • zainteresowanie młodzieży tematyką związaną z energetyką i trendami rozwojowymi branży,
  • promowanie wiedzy o energetyce,
  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań poznawczych i badawczych.

§ 2

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym
  lub energetycznym, zlokalizowanych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej [Szkoła].
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. zgłoszenie Zespołu składającego się z trzech uczniów poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu) [Zespół]; zgłoszenia powinien dokonać nauczyciel – Opiekun Zespołu poprzez elektroniczną Platformę Konkursową pod adresem energiamlodych.pl (zakładka: Zgłoszenia) [Platforma Konkursowa],
  2. przesłanie Platformą Konkursową wraz ze zgłoszeniem pracy konkursowej, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a, spełniającej warunki określone w powołanym zapisie, do dnia 15 marca 2017 roku,
  3. Zespoły, które zostaną zakwalifikowane do Finału Konkursu, będą zobowiązane przesłać powyższe również pocztą tradycyjną, nie później niż do 7 dni od ogłoszenia wyników, o których mowa w § 3 ust. 13, na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Energia Młodych”.
 3. Nauczyciel – Opiekun Zespołu, zgłaszając Zespół do udziału w Konkursie oraz przesyłając pracę konkursową, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a), wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo
  i terytorialnie publikację pracy konkursowej przez Organizatora w celach promocyjnych i edukacyjnych
  oraz na korzystanie z tej pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),
   w tym drukiem oraz cyfrowo,
  2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  3. wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
  4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),
  5. publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie,
  6. użyczanie lub najem.
 4. Przesyłając pracę konkursową, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a), nauczyciel – Opiekun Zespołu oświadcza, że:
  1. posiada wszystkie prawa do dysponowania pracą konkursową o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a), a także – że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tej pracy, w tym wszystkie jego części stanowiące samodzielny utwór,
  2. praca ta nie jest ograniczona prawami na rzecz osoby trzeciej,
  3. osoby, których wizerunek jest utrwalony w pracy konkursowej, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a), wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku przez Organizatora.
 5. Nauczyciel – Opiekun Zespołu, przesyłając pracę konkursową, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a), ponosi pełną odpowiedzialność za to, że prawa, o których mowa w ust. 4, mu przysługują, a także za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 6. Dla ustalenia, czy zachowano termin wskazany w ust. 2, pod uwagę będzie brana data wpływu zgłoszenia oraz pracy konkursowej do Organizatora.
 7. Z każdej Szkoły może zostać zgłoszona dowolna liczba Zespołów. Jeden nauczyciel może pełnić rolę Opiekuna nie więcej niż jednego Zespołu.
 8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 21 kwietnia 2017 roku.

§ 3

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  1. I etap pisemny, przeprowadzany w formie korespondencyjnej:
   W ramach I etapu każdy Zespół ma za zadanie samodzielnie opracować oryginalny referat na temat „E-mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030”. Referat powinien być swoistą strategią i zawierać założenia rozwoju e-mobilności do roku 2030, jak też przedstawiać stan rozwoju e-mobilności w roku 2030. Punktem odniesienia do przyjmowanych założeń powinna być gmina, jednakże referat powinien w jednym rozdziale przedstawiać wizję dla kraju, przy czym dla perspektywy krajowej dopuszcza się założenia bardziej ogólne. Referat powinien wskazywać jak w najbardziej efektywny sposób wykorzystać w Waszej gminie pojazdy elektryczne w perspektywie 2030 roku oraz powinien zawierać ocenę wpływu rozwoju e-mobilności na:
  • środowisko naturalne,
  • system elektroenergetyczny,
  • zmianę świadomości, zachowań oraz oczekiwań użytkowników pojazdów.
  1. Referat powinien mieć objętość nie mniejszą niż 10 i nie większą niż 15 stron formatu A4 tekstu pisanego (ilustracje nie będą brane pod uwagę przy objętości tekstu) i uwzględniać poniższe wymogi:
  • strona tytułowa zawierająca: tytuł pracy, nazwę szkoły, skład Zespołu i Opiekuna zespołu,
  • spis treści,
  • część zasadnicza: około 2000 znaków ze spacjami na stronę, czcionka Times New Roman, wielkości 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5 linii, marginesy o wymiarach: 2,6 cm górny, 2 cm dolny, 1,6 cm lewy, 1,7 cm prawy, ponumerowane strony,
  • wykaz źródeł.

  Szablon referatu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

  1. Referat powinien zostać dostarczony do Organizatora w formie drukowanej lub elektronicznej (plik MS Word nagrany na płytę CD) zgodnie z zapisami § 2 ust. 2. Oryginalność referatów zostanie zweryfikowana przy użyciu Systemu Plagiat.pl. Za oryginalny zostanie uznany referat, dla którego „Współczynnik podobieństwa 1” oraz „Współczynnik podobieństwa 2” zawarte
   w „Raporcie Podobieństwa Systemu Plagiat.pl” nie przekroczą wartości odpowiednio
   40% i 10%.
  1. Oceny referatów w I etapie dokonuje zespół merytoryczny powołany przez Organizatora Konkursu, składający się z co najmniej 2 osób – przedstawicieli Organizatora.
  2. Na ocenę prac zgłoszonych w I etapie konkursu składają się:
   • innowacyjne pomysły;
   • nowatorskie ujęcie problemu;
   • koncepcje wykraczające poza utarte schematy;
   • merytoryczny poziom opracowania i jego forma;
   • zgodność opracowania z tematem pracy;
   • potencjalna możliwość zastosowania omawianych zagadnień w przemyśle i nauce.
  1. Do udziału w II etapie zakwalifikowanych zostanie pięć zespołów na podstawie oceny przesłanych referatów.
  2. O wyniku II etapu Konkursu rozstrzyga – według własnego uznania – Jury Konkursu na podstawie oceny referatów oraz wystąpień w trakcie finału.
  3. Jury Konkursu powołuje Organizator. Jury Konkursu składa się z co najmniej 4 osób – przedstawicieli Organizatora i uczelni wyższych. W skład Jury Konkursu wchodzą osoby, które brały udział przy ocenie referatów w I etapie Konkursu. Jury Konkursowe wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Jury Konkursowego, który odpowiada za porządek i organizację obrad Jury Konkursowego.
  4. II etap (finałowy) odbędzie się w Gdańsku i będzie polegał na prezentacji referatu przez Zespół, dyskusji
   na temat referatu z członkami Jury Konkursu oraz debacie pomiędzy Zespołami uczestniczącymi w etapie finałowym. Forma prezentacji jest dowolna. W prezentacji muszą brać udział wszyscy członkowie danego Zespołu (bez Opiekuna). Uczestnikom zostaną udostępnione: komputer z projektorem, flipchart, stół
   do prezentacji ew. modelu. Czas trwania każdej prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
  5. Po prezentacji przeprowadzona zostanie debata pomiędzy Zespołami, w trakcie której każdy Zespół zada Zespołowi konkurencyjnemu po jednym pytaniu dot. przedstawionej prezentacji (łączny czas nie dłuższy niż 1 min). Czas udzielenia odpowiedzi, łącznie – nie dłuższy niż 2 min. Udzielone odpowiedzi zostaną uwzględnione przez Jury Konkursu przy ocenie końcowej.
  6. Po prezentacji i debacie Jury Konkursowe może zadawać członkom Zespołu pytania na temat referatu, stylu i języka wypowiedzi oraz prezentacji. Po każdej odpowiedzi udzielonej przez Zespół – Jury Konkursu odniesie się do niego merytorycznie. Przewidywany łączny czas nie dłuższy niż 8 minut.
  7. Uchwały Jury Konkursu podejmowane są większością głosów, spośród wszystkich obecnych członków Jury Konkursu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Jury Konkursowego.
  8. Na ocenę prezentacji przedstawionych w II etapie Konkursu składają się:
   • merytoryczna zawartość prezentacji;
   • styl i forma prezentacji;
   • innowacyjność pomysłu;
   • forma i treść odpowiedzi na pytania zadane przez członków Jury Konkursowego;
   • forma oraz treść zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi podczas debaty pomiędzy Zespołami.
  1. Wszystkie Zespoły, które przystąpią do Konkursu otrzymają elektroniczną informację zwrotną w zakresie potwierdzenia odbioru pracy przez Organizatora jak również o jej ocenie.
  2. Lista Zespołów zakwalifikowanych do udziału w II etapie Konkursu zostanie podana przez Organizatora
   do publicznej wiadomości nie później niż w dniu 5 kwietnia 2017 roku poprzez komunikat na stronie internetowej konkursu energiamlodych.pl oraz na stronie kwartalnika „Acta Energetica”, pod adresem: www.actaenergetica.org. Ponadto Zespoły, które zostaną zakwalifikowane do udziału w II etapie Konkursu zostaną powiadomione o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie na adres i numer podany na Karcie Zgłoszenia, a Szkoły przez nich reprezentowane otrzymają list informujący o tym fakcie.

  § 4

  1. Nagrodami w Konkursie są:

  Za zajęcie 1. miejsca:

  1. Nagroda pieniężna w wysokości 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy) dla Szkoły reprezentowanej przez zwycięski Zespół, z zastrzeżeniem, że nagroda ta zostanie przeznaczona przez szkołę
   na nabycie pomocy naukowych dla uczniów, zaś Organizatorowi służyć będzie uprawnienie
   do skontrolowania sposobu wydatkowania tej nagrody.
  2. Nagrody dla każdego z członków Zespołu oraz jego Opiekuna Zespołu składające się z:
   1. nagrody rzeczowej w postaci laptopa o wartości nie mniejszej niż 760 zł;
   2. nagrody pieniężnej, której wysokość ustalona będzie według następującego równania: NP = WNR/0,9-WNR, przy czym NP oznacza wysokość nagrody pieniężnej, zaś WNR – wartość nagrody rzeczowej, o której mowa w ppkt i. powyżej; nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym podpunkcie nie będzie podlegać wypłacie na rzecz członka Zespołu lecz zostanie przekazana przez Organizatora bezpośrednio na rachunek odpowiedniego Urzędu Skarbowego na poczet zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od wartości przyznanej nagrody rzeczowej.

  Za zajęcie 2. miejsca:

  1. Nagroda pieniężna w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy) dla Szkoły reprezentowanej przez zwycięski Zespół, z zastrzeżeniem, że nagroda ta zostanie przeznaczona przez szkołę
   na nabycie pomocy naukowych dla uczniów, zaś Organizatorowi służyć będzie uprawnienie do skontrolowania sposobu wydatkowania tej nagrody.
  2. Nagrody dla każdego z członków Zespołu oraz Opiekuna Zespołu składające się z:
   1. nagrody rzeczowej w postaci tabletu o wartości nie mniejszej niż 760 zł;
   2. nagrody pieniężnej, której wysokość ustalona będzie według następującego równania: NP = WNR/0,9-WNR, przy czym NP oznacza wysokość nagrody pieniężnej, zaś WNR – wartość nagrody rzeczowej, o której mowa w ppkt i. powyżej; nagroda pieniężna,
    o której mowa w niniejszym podpunkcie nie będzie podlegać wypłacie na rzecz członka Zespołu lecz zostanie przekazana przez Organizatora bezpośrednio
    na rachunek odpowiedniego Urzędu Skarbowego na poczet zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od wartości przyznanej nagrody rzeczowej.

  Za zajęcie 3. miejsca:

  1. Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy) dla Szkoły reprezentowanej przez zwycięski Zespół, z zastrzeżeniem, że nagroda ta zostanie przeznaczona przez szkołę na nabycie pomocy naukowych dla uczniów, zaś Organizatorowi służyć będzie uprawnienie do skontrolowania sposobu wydatkowania tej nagrody.
  2. Nagrody dla każdego z członków Zespołu oraz Opiekuna Zespołu składające się z:
   1. nagrody rzeczowej w postaci telefonów typu smartphone o wartości nie mniejszej
    niż 760 zł;
   2. nagrody pieniężnej, której wysokość ustalona będzie według równania: NP = WNR/0,9-WNR, przy czym NP oznacza wysokość nagrody pieniężnej, zaś WNR – wartość nagrody rzeczowej, o której mowa w ppkt i. powyżej; nagroda pieniężna,
    o której mowa w niniejszym podpunkcie nie będzie podlegać wypłacie na rzecz członka Zespołu lecz zostanie przekazana przez Organizatora bezpośrednio
    na rachunek odpowiedniego Urzędu Skarbowego na poczet zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od wartości przyznanej nagrody rzeczowej.

  zwane dalej łącznie [Nagrodami].

  1. Nagroda specjalna im. Profesor Małgorzaty Milewskiej-Stawiany, którą jury przyzna za najlepszą prezentację pod względem dbałości o poprawność językową w postaci nagrody rzeczowej dla każdego z członków Zespołu oraz jego Opiekuna w postaci ebooka o wartości nie mniejszej niż 760 zł. Wraz z nagrodą, o której mowa w zdaniu poprzedzającym przyznana zostanie nagroda pieniężna, której wysokość ustalona będzie według równania: NP = WNR/0,9-WNR, przy czym NP oznacza wysokość nagrody pieniężnej, zaś WNR – wartość nagrody rzeczowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym; nagroda pieniężna, o której mowa
   w niniejszym podpunkcie nie będzie podlegać wypłacie na rzecz członka Zespołu lecz zostanie przekazana przez Organizatora bezpośrednio na rachunek odpowiedniego Urzędu Skarbowego na poczet zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od wartości przyznanej nagrody rzeczowej.
  2. Kwestie podatkowe dotyczące nagród pieniężnych i rzeczowych zostaną uregulowane po stronie Organizatora Konkursu z wyłączeniem nagród pieniężnych lub rzeczowych przyznawanych Szkołom,
   dla których płatnikiem podatku dochodowego nie jest Organizator.
  3. Szkołom, które otrzymają nagrody pieniężne, przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężną
   w wysokości stanowiącej 23,46% wartości otrzymanych przez daną szkołę nagród pieniężnych [Nagroda Dodatkowa]. Postanowienia zdania poprzedzającego nie będą znajdować zastosowania w przypadku,
   gdy w świetle obowiązujących na dzień wydania nagród pieniężnych przepisów prawa podatkowego Szkoła w zakresie otrzymanych nagród korzystać będzie ze zwolnienia lub nie będzie podlegać obowiązkowi podatkowemu na gruncie podatku dochodowego.
  4. Każda ze Szkół, o których mowa w ust. 4, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu, zobowiązana jest przekazać Organizatorowi informację o tym, czy zachodzić będą podstawy do wypłacenia Nagrody pieniężnej.
  5. Nagroda pieniężna oraz Nagroda Dodatkowa przekazane zostaną przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Szkołę. Przelew zrealizowany zostanie nie później, niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia,
   w którym dojdzie do ogłoszenia wyników Konkursu.
  6. W przypadku, w którym ujawnią się okoliczności wskazujące na to, że brak było podstaw do wypłacenia Szkole Nagrody Dodatkowej na zasadach określonych w Regulaminie, Szkoła zobowiązana będzie
   do zwrotu otrzymanej Nagrody Dodatkowej.
  7. Zwycięzcy Konkursu zostaną podani przez Organizatora do publicznej wiadomości w dniu przeprowadzenia II etapu Konkursu (dzień ogłoszenia wyników Konkursu) w postaci komunikatu na stronie internetowej konkursu www.energiamlodych.pl oraz na stronie kwartalnika „Acta Energetica”, pod adresem: www.actaenergetica.org. Ponadto, do Szkoły zostanie wysłany przez Organizatora – pocztą (na adres,
   z którego nadesłano zgłoszenie) – list z wynikami Konkursu.
  8. Nagrody, z zastrzeżeniem ust. 6, zostaną wręczone zwycięzcom Konkursu przez przedstawiciela Organizatora w dniu przeprowadzenia II etapu Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo
   do ufundowania innych nagród dodatkowych.
  9. Nauczyciel – Opiekun Zespołu w ramach Szkoły, zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Organizatora – najpóźniej na dzień przed przystąpieniem do udziału w II etapie Konkursu – swoją zgodę oraz zgody członków Zespołu – uczniów, na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku na potrzeby realizacji wszelkich działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Organizatora przez okres 5 lat
   od przekazania informacji o przyznaniu nagrody.
  10. Organizator oświadcza, że referaty nadesłane na Konkurs wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia jego zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji referatów zakwalifikowanych do finału na stronach actaenergetica.org oraz www.energiamlodych.pl
   w formie uzgodnionej wcześniej z autorami poszczególnych referatów.
  11. Własność egzemplarzy referatów nadesłanych na Konkurs oraz nośników, na których je utrwalono, przysługiwać będzie Organizatorowi.

  § 5

  1. Po ogłoszeniu wyników I etapu Konkursu, Organizator zorganizuje wyjazd dla wszystkich Zespołów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu, do jednej ze spółek Grupy ENERGA w celu poszerzenia swojej wiedzy o energetyce, która będzie przydatna w przygotowaniu referatów do II etapu Konkursu [Wyjazd].
  2. Organizator zapewnia w ramach Wyjazdu:
   1. koszt noclegu (jedna noc);
   2. koszt ubezpieczenia Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków;
   3. koszty posiłków (obiad i kolacja w dniu wycieczki);
   4. koszty transportu z hotelu na miejsce docelowe Wyjazdu i z powrotem do hotelu;
   5. koszty wstępu do odwiedzanych obiektów i koszty przewodnika.
  3. Koszty udziału w Wyjeździe pokrywa Organizator.
  4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników do Gdańska (miejsce rozpoczęcia Wyjazdu).
  5. Organizator zastrzega możliwość zaproszenia do udziału w Wycieczce większej liczby Zespołów tj. Zespołów, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu Konkursu.

  § 6

  1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Członkowie Zespołu oraz Opiekun Zespołu zgłaszając Zespół do udziału w Konkursie potwierdzają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptują jego postanowienia i zobowiązują się do ich przestrzegania.
  3. Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: energiamlodych@energa.pl.
  4. Dane osobowe uczestników Konkursu, których administratorem jest Organizator, będą przetwarzane:
   1. w zakresie przekazanym w zgłoszeniu, dokumentach konkursowych. Dane osób będących laureatami Konkursu oraz Opiekunami Zespołów będą przetwarzane również w zakresie wizerunku,
   2. wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu,
   3. zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późniejszymi zmianami)
    oraz przepisów wykonawczych,
   4. uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
   5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie.
  5. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników na II etap Konkursu.
  6. Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją i stosowaniem postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora.