Sprawdź co robimy dla Ciebie i dla otoczenia
ZALOGUJ
/__system/resource/4/1522250318998/static/ponadgimn

Rejestracja nauczyciela

Dane do logowania

Dane nauczyciela

Dane szkoły

 

W przypadku braku szkoły na liście, dane szkoły należy podać ręcznie.

Regulamin rejestracji 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Definicje terminów używanych w regulaminie:
Wortal - należy przez to rozumieć informacyjno-edukacyjny serwis internetowy pod nazwą „Energia Młodych”,

Zasób Wortalu – należy przez to rozumieć całokształt treści informacyjnej Wortalu w postaci artykułów, animacji, filmów wideo i innych utworów multimedialnych,
Użytkownik – internetowy użytkownik Wortalu,

Konto Użytkownika – część Wortalu utworzona dla danego Użytkownika po zarejestrowaniu się Użytkownika i dostępna po jego zalogowaniu.

2. Dane i informacje zawarte w Wortalu są publikowane dla celów informacyjnych, edukacyjnych, rozrywkowych oraz poznawczych. Wszelkie dane zamieszczone na niniejszym Wortalu chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność Grupy Kapitałowej Energa lub/i autorów udostępniających te informacje za pośrednictwem serwisu.

3. Wortal ma charakter informacyjno-edukacyjny.

4. Zleceniodawcą Wortalu jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 80-750 przy ulicy Mikołaja Reja 29, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000271591, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-77-22, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.968.805.368 złotych (opłaconym w całości) zwaną dalej „Zamawiającym”.

§ 2 SPOSÓB I WARUNKI KORZYSTANIA Z WORTALU PRZEZ JEGO UŻYTKOWNIKÓW

1. Serwis składa się z części ogólnodostępnej oraz części wymagającej zalogowania się. Zawartość serwisu znajdująca się w częściach ogólnodostępnej oraz wymagającej zalogowania się jest udostępniana nieodpłatnie.

2. Użytkownik nie może korzystać z Wortalu w sposób powodujący przeciążanie łącza.

3. Użytkownik nie może korzystać z Wortalu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.

4. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Wortalu bez pisemnej zgody.

5. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia Zamawiającego umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Wortalu.

6. Wykonawca może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Wortalu bez ostrzeżenia, a Użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.
Korzystanie z Konta Użytkownika

7. Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Użytkownika.

8. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po podaniu na stronach Wortalu loginu/nicka lub hasła.

9. Każde Konto należy aktywować poprzez postępowanie zgodne z instrukcją zawartą w wiadomości wysłanej na podany w czasie rejestracji adres e-mail.

10. Użytkownik aktywując Konto Użytkownika zgadza się na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych na podany adres e-mail oraz akceptuje postanowienia regulaminu.

§3 PRAWA AUTORSKIE

1. Użytkownik ma prawo do pobierania, drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Zamawiającego.

2. Żadna część Wortalu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

3. Prawa autorskie do utworów publikowanych na łamach Wortalu, przysługują Zamawiającemu lub innym uprawnionym do nich osobom, w związku z czym prawa te są objęte ochroną prawnoautorską, zaś ich naruszenie rodzi odpowiedzialność sprawcy na podstawie przepisów Prawa Autorskiego.

4. W zakresie w jakim korzystanie z Wortalu wkracza w sferę praw autorskich, o których mowa w pkt. 3, Użytkownicy Wortalu mogą korzystać z utworów opublikowanych na łamach Wortalu jedynie w granicach własnego użytku osobistego.

5. Wortal może zawierać odnośniki do innych stron WWW, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Zamawiający nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odnośniki. Wprowadzenie takiego odnośnika na stronie Wortalu nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez Zamawiającego za treść docelowej strony WWW.

§4 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Wortalu jest Zamawiający, który powierzył Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych Wortalu na podstawie art.31 Ustawy o Ochronie Danych.

2. Dane osobowe Użytkowników Wortalu są chronione przepisami Ustawy o Ochronie Danych.

3. Użytkownik Wortalu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w Wortalu, a także prawo do ich poprawiania oraz ich usunięcia z Wortalu.

4. Zamawiający nie udostępni, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa danych Użytkownika osobom trzecim.

5. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach administracyjnych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Zamawiający i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za:

a. naruszenie czyichkolwiek praw z powodu opinii, komentarzy i innych wypowiedzi Użytkowników Wortalu rozpowszechnianych na łamach Wortalu, jak również za szkody wynikłe z naruszenia tych praw,

b. sposób, w jaki Użytkownicy Wortalu będą wykorzystywać udostępnione im Zasoby Wortalu,

c. treść przesyłanych wiadomości, treść wypowiedzi zamieszczanych na forum dyskusyjnym oraz za zawartość publikowanych Zasobów Wortalu autorstwa Użytkowników,

d. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika,

e. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika Wortalu,

f. przerwy w dostępie do Wortalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Wykonawcy,

g. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy,

h. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

2. Odpowiedzialność, o której mowa w pkt. 1, lit. (a), (b), (c) i (d) ponosi wyłącznie Użytkownik Wortalu.

3. Zamawiający i Wykonawca nie gwarantują niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Zasobów Wortalu.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez ich zamieszczenie na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.